Januar 2015: Proces frem til principbeslutning

I juni 2014 indgik regeringen og KL aftale om det fremtidige beredskab.

Aftalen indebærer at kommunerne senest 1. januar 2016 skal etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder og derved reducere antallet af beredskabsenheder fra de nuværende 87 enheder til 20 beredskabsenheder. På den baggrund er det kommunale bloktilskud nedreguleret med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem. Herudover er regeringen og KL enige om, at det vil være muligt at frigøre yderligere 100 mio. kr. i 2015 og frem.

Det er op til kommunerne selv at finde sammen i op til 20 beredskabsenheder.

Borgmestrene i Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Mariagerfjord og Randers kommuner igangsatte i august 2014 et arbejde, som skulle afdække grundlag og muligheder for et eventuelt samarbejde mellem kommunerne.

Det resulterede i de to dokumenter:

 - ”Fremtidens Beredskab, Analyse af eksisterende beredskaber” 10. november 2014

 - ”Synergieffekter og effektiviseringspotentialer” 12. november 2014

Konklusioner

Analysens konkluderer, at de 5 kommuner og deres beredskaber er sammenlignelige på så mange områder, at der kan etableres et fælles, stærkere og mere effektivt beredskab med en større robusthed.

Det er også vurderingen, at beredskabet vil få en størrelse, som gør det muligt at løse de eventuelle opgaver, som måtte blive overdraget fra det statslige beredskab i forbindelse med kommende strukturændringer. Mariagerfjord Kommune har også sideløbende været i dialog med kommunerne i Region Nordjylland og har besluttet at indgå i et fælles beredskab for hele Nordjylland. Mariagerfjord Kommune udtrådte derfor af det forberedende arbejde med Randers, Favrskov og Djursland.

KL og regeringens aftale om det fremtidige beredskab indebærer en aftale om, at der i alt kan opnås effektiviseringer i de kommunale beredskaber på 175 mio. kr. fra 2016. Det svarer til 6,9 mio. kr. i de 4 kommuner.